Nové okná - Cesta k úsporám

Otvorové konštrukcie sú okná a dvere


Otvorové konštrukcie - okná a dvere v dome

Slovenská agentúra životného prostredia pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR vyhlásila Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jeho súčasťou je dotačný program Obnov dom na podporu zlepšenia celkovej energetickej bilancie rodinných domov starších ako 10 rokov.

Cieľom je dosiahnutie úspory energií o 30–60 %, prípadne aj viac.

V priebehu rokov 2022–2026 plánuje SAŽP podporiť príspevkom na obnovu až 30 000 starších domov. Primárnym prostriedkom na dosiahnutie energetických úspor starších rodinných domov sú opatrenia na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností obvodového plášťa stavby.

Jednou z podmienok pre poskytnutie dotácie z programu Obnov dom je aj nutnosť realizácie aspoň jedného z povinných opatrení, medzi ktoré patrí aj výmena otvorových konštrukcií. Nie každý ale vie, že výraz „otvorové konštrukcie“ je vlastne odborný názov pre okná, dvere a zasklenné steny.

V technickej praxi je správne aj pomenovanie „otvorové výplne“. Osobitne treba vnímať termín ľahké obvodové plášte. Určite treba zdôrazniť, že sú to konštrukcie, ktoré oddeľujú vonkajšie prostredie od vnútorného priestoru budov, alebo oddeľujú dva rozdielne typy vnútorných priestorov budov.

A práve výmena okien a dverí za energeticky účinnejšie patrí z hľadiska úspory energií k najefektívnejším stavebným úpravám – v kombinácii so zateplením strechy a fasády, prípadne aj podláh či stropov, umožňuje dosiahnuť úsporu energií až o 60 % a získať tak maximálnu výšku dotácie na zateplenie domu vo výške až 19 000 €.

Výmena otvorových konštrukcií súčasne patrí medzi úpravy s veľmi vysokou maximálnou mierou finančnej podpory na m2 – najvyššou v rámci povinných opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností (Skupina povinných opatrení A).

Podmienky Obnov dom
Úspora energie výmenou okien

*

Prečo je dôležité pri obnove domu nevynechať výmenu otvorových konštrukcií


Otvorové konštrukcie sú predovšetkým okenné konštrukcie a balkónové dvere. Tie môžu byť – obzvlášť u starších budov – z energetického hľadiska najslabším článkom obvodového plášťa budovy. Väčšina domov starších ako 10 rokov má okná zasklené dvojsklom.

Tie majú v porovnaní s modernými tepelno-izolačnými trojsklami, ktoré sú k dispozícii v súčasnosti, oveľa nižšiu schopnosť tepelnej izolácie.

Výhody nových okien - trojsklo

Aj okenné konštrukcie, rámy, dištančné rámiky, systémy na utesnenie či zaistenie prievzdušnosti výrazne ovplyvňujú tepelno-izolačné vlastnosti. Preto je pri zatepľovaní rodinného domu výmena otvorových konštrukcií veľmi efektívnym a takmer nevyhnutným krokom.

Napríklad výmenou starých okien s dvojsklami za najmodernejšie okná s trojsklami poskladanými z izolačných skiel s funkčnými kovovými povlakmi je možné dosiahnuť úsporu energií rádovo v desiatkach percent. Závisí to však od konkrétneho objektu, od individuálnych stavebnotechnických súvislostí, ale aj od režimu užívania interiéru. Kľúčovú úlohu má vždy projektant.

Energetickú účinnosť okien je možné maximalizovať použitím rôznych špeciálnych skiel s ohľadom na svetové strany a špecifické požiadavky na minimalizáciu únikov tepla, maximalizáciu solárnych ziskov či potrebu ochrany pred slnečným žiarením a prehrievaním interiéru v letných mesiacoch. Optimálne vlastnosti spravidla riešia vhodné kombinácie funkčných povlakov v rámci trojskla. S voľbou vhodných riešení s využitím najmodernejších technológií a materiálov vám radi pomôžu skúsení odborníci na výmenu okien.

Ako získať pri obnove domu maximálnu úsporu


Už pri výbere otvorových konštrukcií odporúčame konzultáciu s projektantom a dodržiavanie STN. Jednou s ciest je konzultácia so zaškolenou firmou z profesijného združenia SLOVENERGOokno.

Pre získanie maximálnej úspory a možnosti schválenia maximálnej výšky príspevku z programu Obnov dom je nutné naplánovať kombináciu viacero opatrení tak, aby v súčte vznikla úspora viac ako 60 %. Pre spracovanie posudku navrhovanej obnovy domu je potrebné u každého zvoleného opatrenia definovať:

 • • Celkovú výmeru jednotlivých častí obvodového plášťa rodinného domu (okná, dvere, steny, strecha, podlaha)
 • • Typ opatrenia (prípadne aj opis, napr. výmena dvojskiel za trojsklá)
 • • Výmeru v m2 a skladbu trojskiel od SGG na jednotlivých svetových stranách domu
 • • Použité komponenty, ktoré sú potrebné pre výrobu a zabudovanie okien, dverí a zasklených stien
 • • Odhad ceny realizácie opatrení
 • • Koľko percent úspory zaistia jednotlivé opatrenia a ich celkový súčet
 • • Odhad výšky príspevku

Ako postupovať, ak máte obmedzený rozpočet či možnosti?


Aj v prípade, že si netrúfate na obnovu domu vo veľkom rozsahu a hľadáte menej náročné riešenie, ktoré umožní splniť základnú podmienku pre získanie dotácie – minimálnu úsporu primárnej energie oproti stavu pred obnovou aspoň 30 %, je výhodné zrealizovať výmenu okien a dverí v kombinácii s niektorým z doplnkových opatrení – inštaláciou úsporného zdroja energie (Skupina opatrení B1), napríklad tepelného čerpadla, plynového kondenzačného kotla alebo rekuperačnej jednotky.

Konkrétne riešenie, ak bude jeho súčasťou výmena okien a dverí, odporúčame konzultovať s niektorou zo špecializovaných firiem zo združenia SLOVENERGOokno.

Doplnkové opatrenia vyberajte z nasledujúcej ponuky uvedenej v tabuľke od Obnovdom.sk:

Skupina opatrení B1 - Obnov dom
Dotácie na obnovu domu

Zdroj: www.obnovdom.sk

Konštrukcia otvorových výplní


Okná, dvere a zasklené steny sú definované technickým a architektonickým riešením, ktoré umožňuje rôzne spôsoby otvárania, neotvárateľnú konštrukciu, fix, alebo zostavy.

Na funkčné vlastnosti otvorových výplní má rozhodujúci vplyv ich konštrukcia. Kvôli rastúcim požiadavkám na tepelno-technické vlastnosti sa používa stále väčší počet tesniacich prvkov, kombinácie rôznych izolačných materiálov, navyšovanie počtu izolačných prvkov, napríklad počtu komôr plastových profilov okien alebo šírky profilu pri drevených oknách.

Materiálové možnosti moderných okien sú široké. Nech sa rozhodnete pre okná plastové, drevené, drevohliníkové, či hliníkové, požiadavky na okná dvere a zasklené steny sú určené v STN 74 6200, a tiež v skupine noriem na tepelnú ochranu budov.


Fyzikálne vlastnosti otvorových konštrukcií

Požiadavky na okná, dvere, zasklené steny a ich zabudovanie určuje projektant. Výrobca – vždy na základe požiadaviek určených projektantom – zabezpečuje parametre vlastností okien, dvier a zasklených stien. Ak sú okná, dvere a zasklené steny už vopred vyrobené, tak sa robí výber z ponúkaného, už vyrobeného sortimentu.

Osobitnou témou je určenie súčiniteľa prechodu tepla okna. Nie je to však jediná vlastnosť, ktorá o okne prezrádza úplne všetko. Projektant samostatne hodnotí tepelné zisky v letnom období a tepelné straty v období zimnom. Popri požadovaných vlastnostiach, ktoré musí každé okno spĺňať, aby bolo označené „CE“, je dôležitá aj prievzdušnosť, vodotesnosť a odolnosť proti zaťaženiu vetrom.

Napríklad prievzdušnosť je potrebná pri použití riadenej výmeny vzduchu – takzvanej rekuperácie, ktorá je z hľadiska hospodárenia s teplom veľmi efektívna a vyžaduje od otvorových konštrukcií maximálne utesnenie. Projektant však môže zdôvodniť aj iné riešenie.


Skvelou voľbou je využitie špeciálnych vlastností zasklenia


Špeciálne vlastnosti okien - lepšia tepelná a zvuková izolácia

Zásadný vplyv na tepelno-izolačné vlastnosti má zasklenie okien, ktoré tvorí najväčšiu plochu (až 85 %) z celej otvorovej výplne. Je dôležité zvoliť vhodné sklá pre zasklenie a zvážiť možnosti využitia špeciálnych skiel, ktoré môžu podporiť efektívne využitie dvoch základných spôsobov hospodárenia s teplom v interiéri:

 • Solárne zisky – využitie slnečného žiarenia ako lacného zdroja energie a svetla a súčasne ochrana pred prehrievaním.
 • Tepelná izolácia – udržanie, prípadne akumulácia získanej energie (z vykurovania, zo slnka, osôb, spotrebičov atd.).

Pre efektívne riešenia zasklenia s maximálnou energetickou efektivitou odporúčame použiť trosklá s využitím optimálnych kombinácií inovatívnych skiel od Saint-Gobain Glassolutions s neviditeľnými kovovými funkčnými povlakmi:

 • Sklá s maximálnou schopnosťou tepelnej izolácie s odporúčanou hodnotou Ug 0,5 W/(m2K) – znižujú únik tepla z interiéru na minimum.
 • Sklá so schopnosťou maximálnych solárnych ziskov – v zimnom období zabezpečia tepelný komfort využitím slnečného žiarenia, ktoré je zadarmo a umožnia tak úsporu energií na vykurovanie.
 • Sklá s čo najvyššou svetelnou priepustnosťou – v priebehu dňa zaplavujú interiér veľkým množstvom denného svetla, čím maximalizujú užívateľský komfort a súčasne znižujú potrebu umelého osvetlenia.
 • Špeciálne protislnečné sklá – v letných mesiacoch chránia interiéry pred prehrievaním bez nutnosti externého tienenia či zhoršenia svetelného komfortu a súčasne znižujú potrebu použitia energeticky náročnej klimatizácie.

Dodávatelia okien - Plán obnovy rodinných domov

Poraďte sa s odborníkmi


Všeobecné požiadavky pre navrhovanie, výrobu, montáž a kontrolu kvality okien, dverí a zasklených stien, ktoré oddeľujú vonkajšie prostredie od vnútorného prostredia budov, alebo oddeľujú dve rozdielne vnútorné prostredia budov definuje norma STN 74 6200. Táto norma rieši návrh, výrobu, zabudovanie okien, dvier a zasklených stien a určuje aj technický rámec pre profily, sklo, tesnenie, kovanie a iné komponenty a materiály pre otvorové konštrukcie.

Zárukou dodržania všetkých predpísaných noriem je voľba kvalitného dodávateľa otvorových konštrukcií.

Ak uvažujete o využití dotačného programu Obnov dom, vyžiadajte si konzultáciu, energetický posudok stavby, prípadne aj vystavenie dokumentu potvrdzujúceho návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (EHB) u autorizovanej osoby na energetické posúdenie domu.

Zoznam akreditovaných odborníkov nájdete na stránke: www.verejnyportal.sksi.sk/search alebo v profesijnom združení SLOVENERGOokno.