Nové okná - Cesta k úsporám

Plán obnovy rodinných domov


Štátny program, plán obnovy - Obnov dom

Čo je výzva Obnov dom?Obnov dom je dotačný program na finančnú podporu obnovy až 30 tisíc starších domov so zameraním na energetické úspory a zníženie emisií. Jednou z podmienok pre získanie dotácie na dom je zlepšenie tepelno-izolačných vlastností obvodového plášťa stavby tak, aby minimálna úspora primárnej energie oproti stavu pred obnovou bola aspoň 30 %.

Veľmi dôležitou súčasťou stavebných úprav, ktoré túto úsporu umožnia, je výmena okien.

V kombinácii so zateplením fasády a strechy je možné dosiahnuť úsporu energií až o 60 % a získať tak maximálnu výšku dotácie na zateplenie domu výške až 19 000 €..


Na obnovu rodinných domov slovenská vláda vyčlenila dohromady 500 miliónov €. Prvé dve výzvy ponúkli podporu v celkovej hodnote 30 miliónov €, výzva č. 3 ponúka podporu v objeme 190 miliónov €


Tepelné zisky tepelnoizočných skiel

Tepelné zisky tepelnoizočných skiel

Termíny dôležité pre dotačný program:

 • • 6. 9. 2022 – zverejnenie technických parametrov na získanie príspevkov na obnovu rodinných domov
 • • 17. 10. 2022 – spustenie výzvy č. 1 a výzvy č. 2
 • • 28. 2. 2023 – uzavretie výzvy č. 1 a výzvy č. 2
 • • 24. 4. 2023 – spustenie výzvy č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu POO, označenej kódom 02I01-18-V03 (prihlasovanie do tejto výzvy bolo pre vyčerpanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov podaním 10 000 žiadostí uzavreté)
 • • 2023 – predstavenie a spustenie ďalších výziev – nasledujúca výzva sa pripravuje na koniec leta 2023
 • • 2026 – ukončenie čerpania príspevkov

Dotácia na dom - Obnov dom

Čo je cieľom Plánu obnovy a odolnosti SR?

Investície do znižovania emisií a zvýšenie energetickej efektivity domov postavených pred rokom 2013 majú zlepšiť kvalitu životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska a súčasne zhodnotiť majetok a znížiť účty za energie majiteľov rodinných domov.

Program Obnov dom zameraný na obnovu rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Cieľom tohto dotačného programu je v období rokov 2022–2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov.

Čo môžete získať tým, že požiadate o dotáciu?

Investícia do obnovy domu prinesie majiteľom starších rodinných domov množstvo výhod – od predĺženia životnosti stavby a zvýšenia hodnoty rodinného domu až po zníženie nákladov na energie o 30–60 %. Obnova rodinného domu prinesie aj výrazné zvýšenie užívateľského komfortu a designu vášho bývania. Ak využijete na obnovu rodinných domov dotácie, vaša investícia do vylepšenia bývania sa výrazne zníži.

Pozrite si podcast s generálnym riaditeľom SAŽP Michalom Macom, kde sa dozviete všetky základné informácie


Ako znížiť náklady na energie?

Aby ste dosiahli minimálnu požadovanú úsporu energií 30 % v porovnaní so stavom pred rekonštrukciou, je v rámci obnovy domu potrebné skombinovať viacero opatrení pre zateplenie a ekonomické hospodárenie s energiami.

Súčasťou podmienok pre poskytnutie dotácie je aj nutnosť realizácie aspoň jedného z povinných opatrení, ktorými sú:

 • Výmena otvorových konštrukcií (výmena okien a dverí) za energeticky účinnejšie
 • Zateplenie obvodového plášťa stavby
 • Zateplenie strešného plášťa
 • Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (alebo akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v rodinnom dome, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 • Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (alebo akéhokoľvek nevykurovaného priestoru, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 • Zateplenie podlahy nad terénom (podlaha vykurovanej miestnosti, pod ktorou sa nenachádza iná miestnosť)

K povinným opatreniam môžete pridať ľubovoľné z nasledujúcich voliteľných opatrení:

 • Tepelné čerpadlo
 • Fotovoltické panely
 • Solárne kolektory
 • Plynový kondenzačný kotol, ale len ak: je súčasťou komplexnej obnovy domu, je v energetickej triede A, nahrádza zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia či oleja.
 • Rekuperácia
 • Iný tepelný zdroj, napríklad elektro-kotol (kotol na spaľovanie biomasy ani tepelné zdroje na olej či uhlie podporované nebudú)
 • Zelená strecha: intenzívna ak sa zavlažuje z akumulačnej dažďovej nádrže, extenzívna
 • Akumulačná nádrž na dažďovú vodu podzemná a nadzemná
 • Tieniaca technika
 • Odstránenie azbestu

Pre uznanie nároku na dotáciu je nutné predložiť energetické hodnotenie a energetický certifikát pred a po obnove rodinného domu. Náklady na zabezpečenie tejto dokumentácie je tiež možné zahrnúť do nákladov podporovaných dotáciou z programu Obnov dom.

Informácie o výške finančnej podpory na jednotlivé opatrenia pre zvýšenie energetickej účinnosti, na ktoré je možné získať príspevok, nájdete TU.

výmena okien

Základom efektívneho zateplenia je výmena okien

Vzhľadom k tomu, že domy postavené pred rokom 2013 majú okná vybavené dvojsklom, ktoré v porovnaní s modernými tepelnoizolačnými trojsklami majú oveľa nižšiu schopnosť tepelnej izolácie, je výmena okien v procese zateplenia logicky veľmi efektívnym krokom.


Rozdiel medzi dvojsklom a trojsklom

Rozdiel medzi dvojsklom a trojsklom

Súčasne sa odporúča zaradiť výmenu okien v procese zatepľovania na prvé miesto a ideálne pokračovať zateplením fasády a prípadne aj strechy. Výmenu okien je zároveň možné v spolupráci so špecializovanou firmou realizovať pomerne bez problémov a tento proces je možné zvládnuť bez prerušenia používania domu.


Výmena okien súčasne patrí medzi úpravy s veľmi vysokou maximálnou mierou finančnej podpory na m2 – najvyššou v rámci opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností (Skupina opatrení A).

Na výmenu okien (výmena otvorových konštrukcií) môžete v rámci „Štandardnej skupiny žiadateľov“ získať podporu vo výške 230 €/m2 a v rámci „Skupiny žiadateľov so zvýhodnenou mierou podpory“ až 276 €/m2.

Pri konzultácii výmeny okien žiadajte:

 • Trojsklá s maximálnou schopnosťou tepelnej izolácie s odporúčanou hodnotou Ug 0,5 W/(m2K). Napríklad SGG CLIMATOP XN
 • Kvalitné dištančné rámiky a okenné rámy – podporujú efektívnu tepelnú izoláciu a minimalizujú úniky tepla. Napríklad SWISSPACER ULTIMATE
 • Sklá s čo najvyššou svetelnou priepustnosťou – v priebehu dňa znižujú potrebu umelého osvetlenia. Napríklad SGG CLIMATOP ECLAZ
 • Špeciálne protislnečné sklá – v priestoroch vystavených extrémnej miere slnečného žiarenia (často na južnej strane) v letných mesiacoch znižujú solárne zisky. Tým minimalizujú prehrievanie interiéru a výrazne znižujú potrebu použitia energeticky náročnej klimatizácie. Napríklad SGG COOL-LITE 183.
 • Sklá so schopnosťou maximálnych solárnych ziskov – v zimnom období zabezpečia tepelný komfort a umožnia úsporu energií na vykurovanie. Napríklad SGG CLIMATOP ECLAZ

Dištančný rámik SWISSPACER Ultimate

Dištančný rámik SWISSPACER Ultimate


Efektívnou kombináciou rôznych špeciálnych skiel s funkčnými neviditeľnými kovovými povlakmi v rámci izolačných trojskiel je možné zlepšiť tepelnú izoláciu okien až o 40 %.

Dôležitá je aj voľba vhodných typov a kombinácií skiel podľa orientácie okien na rôzne svetové strany – správny výber môže výrazne vylepšiť celkovú energetickú bilanciu stavby a posunúť na vyššiu úroveň aj užívateľský komfort.

Výmenu okien a súvisiace energetické úspory odporúčame konzultovať s odborníkmi, ktorí vám poradia najvhodnejšie riešenia s maximálnou energetickou účinnosťou. Odporúčame vám firmy, ktoré pracujú s najmodernejšími materiálmi a technológiami a poskytujú aj odborné konzultácie:

Ako dostať dotáciu na obnovu domu

Ako môžete získať príspevok z programu Obnov dom


Kto môže požiadať o dotáciu?


O dotáciu môže požiadať výhradne fyzická osoba - vlastník alebo spoluvlastník rodinného domu (RD) v SR využívaného minimálne z 90 % na bývanie. Žiadateľ musí byť občanom členského štátu EÚ, je spôsobilý na právne úkony, nebol odsúdený za trestné činy finančného charakteru, nie je voči nemu vykonávaná exekúcia

Na rozdiel od predchádzajúcej výzvy nie je nutné, aby žiadateľ mal v RD trvalé bydlisko. Žiadateľ musí zostať vlastníkom, resp. spoluvlastníkom do momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy o Poskytnutie prostriedkov z mechanizmu.


Žiadateľ môže na úkony spojené s predloženým žiadosti a vyplatením prostriedkov mechanizmu splnomocniť tretiu osobu (fyzickú alebo právnickú) – obzvlášť v prípade, že žiadateľ nemá možnosti alebo schopnosti na elektronickú komunikáciu, ktorá je pre podanie žiadosti vyžadovaná. Podpis osoby udeľujúcej splnomocnenie (žiadateľa) na splnomocnení musí byť úradne overený.

Presne definované podmienky pre podanie žiadosti nájdete TU.

Aký príspevok môžete získať?


V prípade dosiahnutia úspory energií od 30 do 60 % oproti stavu pred obnovou RD, môže byť výška príspevku maximálne 15 000 € . Pri dosiahnutí úspor energií vyšších ako 60 %, je možné získať až 19 000 € (t.j. 15 000 € + bonus vo výške 4 000 €). Zároveň platí limit na úhradu maximálne 75 % celkových oprávnených výdavkov.

Presne definované podmienky pre podanie žiadosti nájdete TU.

Na aké domy je možné získať dotáciu


Pre získanie nároku na príspevok v rámci programu Obnov dom musí rodinný dom spĺňať nasledujúce podmienky:

 • Rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky.
 • Na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom“.
 • Dom je využívaný na bývanie (maximálne 10 % plochy je možné využívať na podnikanie alebo iný účel).
 • RD bol postavený pred 1. januárom 2013.
 • V projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte je RD zatriedený ako rodinný dom.
 • Energetická hospodárnosť rodinného domu pred obnovou je určená odborne spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte (vzory nájdete TU).
 • Na projekt, ani na žiadnu jeho časť nebol v minulosti vyplatený ani schválený finančný príspevok z iných verejných zdrojov, ktorý by predstavoval duplicitné financovanie opatrenia.

Odborníci na kvalitné okná

Pred podaním žiadosti o dotáciu sa poraďte s odborníkmi


O možnostiach získania dotácií na obnovu domu môžete získať informácie na webe Obnova rodinných domov (www.obnovdom.sk) a podrobnejšie informácie, konzultácie a odbornú pomoc „z prvej ruky“ v niektorej z 10 regionálnych kancelárii Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).

O možnostiach stavebných úprav na dosiahnutie 30 % minimálnej úspory oproti pôvodnému stavu, prípadne aj viac, sa poraďte so stavebným projektantom a požiadajte autorizovanú osobu o energetické posúdenie rodinného domu – spracovanie Energetického certifikátu – je to potrebné pre uznanie nároku na dotáciu. Zoznam akreditovaných odborníkov nájdete na stránke: https://verejnyportal.sksi.sk/search.

Dokumenty potrebné k podaniu žiadosti o dotáciu


Po konzultácii s odborníkmi, prípadne s pracovníkmi SAŽP si pred podaním žiadosti o príspevok pripravte všetky potrebné doklady:

 • Doklad totožnosti
 • Číslo účtu (IBAN)
 • List vlastníctva rodinného domu

Povinné prílohy, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o príspevok:

 • Plnomocenstvo pre hlavného žiadateľa overené notárom (originál), alebo Plnomocenstvo pre kontaktnú osobu overené notárom (originál) - (vzory nájdete TU).
 • Dokument potvrdzujúci vek rodinného domu - Prvé kolaudačné rozhodnutie alebo Potvrdenie obecného či mestského úradu potvrdzujúce vek rodinného domu alebo Povolenie užívania stavby alebo Znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou, z ktorého je zrejmý rok výstavby (kópia).

Dokumenty, ktoré bude nutné doručiť do 3 mesiacov od podpísania zmluvy:

 • Dokument potvrdzujúci návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (EHB) - Projektové energetické hodnotenie – je povinné, ak obnova podlieha stavebnému povoleniu (vzor nájdete tu) alebo Energetický certifikát pred obnovou rodinného domu, ktorý bude obsahovať návrh opatrení na zlepšenie EHB vrátane Správy, ktorá tvorí prílohu EC (kópia) - (vzor nájdete tu).

Je dôležité vyhotoviť si fotodokumentáciu stavu rodinného domu pred realizáciou obnovy. Po ukončení realizácie projektu obnovy rodinného domu bude potrebné zdokumentovať stav domu pred obnovou.

Ako podať žiadosť o príspevok


Vyplňte formulár žiadosti


Žiadosť sa podáva prostredníctvom online formulára, ktorý je potrebné vyplniť na www.obnovdom.sk. Pri vypĺňaní použite Návod ako správne vyplniť formulár žiadosti krok za krokom. Všetky vyplnené údaje musia súhlasiť s údajmi uvedenými v občianskom preukaze žiadateľa, v liste vlastníctva, v Projektovom energetickom hodnotení, energetickom certifikáte tzv. Správy a v ďalších dokladoch, ktoré sú súčasťou dokumentácie.

Ak disponujete elektronickým podpisom, žiadosť podajte online prostredníctvom www.slovensko.sk.

Ak nedisponujete elektronickým podpisom, po vyplnení online formulára žiadosť vytlačte, podpíšte, priložte všetky povinné prílohy a v zalepenej obálke doručte:


Ak nemáte prístup k internetu alebo nie ste zdatní v práci s ním, môžete na vyplnenie a podanie žiadosti a na následné kroky splnomocniť tretiu osobu.

Termín pre podanie žiadosti


Žiadosť o príspevok je možné podávať od 24.4.2023.

Z dôvodu vyčerpania indikatívnej výšky finančných prostriedkov 190 miliónov € (10 000 podaných žiadostí) bolo prihlasovanie do tejto výzvy uzavreté.

Projekt pre obnovu rodinného domu

Počkajte na vyjadrenie


Po kontrole vašej žiadosti a posúdení splnenia podmienok dostanete informáciu o splnení podmienok získania príspevku. V prípade zistenia nedostatkov v podanej žiadosti či doloženej dokumentácii bude žiadateľ vyzvaný k odstráneniu a doloženiu v stanovenej lehote.

V prípade schválenia vašej žiadosti vám bude spolu s Oznámením splnenia podmienok doručený návrh zmluvy o poskytnutí príspevku.

Pre viac informácií o programe a postupe pri podaní žiadosti si pozrite podcast s riaditeľom odboru koordinácie regionálnych pracovísk Jaroslavom Adamkovičom


Realizácia projektu


Pred samotným započatím realizácie projektu sú nutné ešte tri kroky:

1. Uzatvorte zmluvu o poskytnutí príspevku

Zmluvu, ktorú obdržíte s Oznámením splnenia podmienok, podpíšte (ručne alebo elektronicky) a pošlite poštou na adresu podateľne SAŽP alebo elektronicky prostredníctvom www.slovensko.sk.

Uzatvorením (podpísaním) zmluvy sa „žiadateľ“ stane „prijímateľom“. Zmluva záväzne upraví vzťahy medzi obidvomi stranami tak, aby boli zrozumiteľne a jasne definované.

2. Zabezpečte si zdroje na spolufinancovanie projektu

Ak na obnovu nemáte dostatok finančných prostriedkov, môžete využiť služby komerčných bánk, s ktorými Slovenská agentúra životného prostredia vstúpila do partnerského vzťahu a sú pripravené poskytovať finančné produkty na spoluúčasť pri obnove rodinných domov v rámci projektu Obnov dom. Viac informácií nájdete TU

3. Vyberte si dodávateľa prác

Výber dodávateľov je vecou vašej osobnej voľby. Odporúčame vybrať renomovaných dodávateľov s pozitívnymi referenciami v oblasti energetických úspor. Pre výmenu okien vám odporúčame tieto osvedčené firmy.

Termíny realizácie


Poskytnutie finančných prostriedkov v rámci 3. výzvy projektu Obnov dom sa vzťahuje na stavebné práce, tovary a služby, ktoré priamo súvisia s realizáciou obnovy rodinného domu a boli objednané najskôr 1. februára 2020.

V prípade projektu, alebo jeho časti, realizovanej svojpomocne, nesmeli byť začaté stavebné práce alebo inštalácia zariadení (realizované svojpomocne), ktoré sú predmetom projektu skôr, ako 1. februára 2020.

Realizácia projektu musí byť ukončená do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o PPM, najneskôr však 31. marca 2026.

V priebehu realizácie je nutné uchovať všetky dokumenty potvrdzujúce realizáciu projektu a archivovať ich minimálne 5 rokov od dátumu konečnej platby prostriedkov mechanizmu.

Vyplatenie príspevku po ukončení projektu


Po ukončení projektu predložte povinnú dokumentáciu a požiadajte SAŽP o vyplatenie príspevku.

Zapojte sa do výzvy Obnov dom aj vy


Výsledkom opatrení na zlepšenie energetickej náročnosti starších rodinných domov bude nielen príspevok k riešeniu energetickej krízy a zníženie emisií CO2, ale aj výrazné zvýšenie užívateľského komfortu vášho bývania.

Investície do obnovy domu sa vám – vlastníkovi domu – vrátia v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku a zlepšenia života a zdravia.

Získaním dotácie z programu Obnov dom navyše výrazne znížite výšku investície na obnovu bývania. Preto zvážte všetky možnosti a využite čo najefektívnejšie výhody programu Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Cena energií vás vďaka úsporám môže trápiť oveľa menej. Neváhajte zbytočne dlho a o podmienky získania príspevku z dotačného programu Obnov dom sa začnite zaujímať hneď.